ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 30 84 106 64 26 132 442 30 84 106 64 26 132 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 21 63 82 58 22 115 361 21 63 82 58 22 115 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 11 33 45 36 15 58 198 11 33 45 36 15 58 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 4 15 20 11 6 27 83 4 15 20 11 6 27 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 15 17 11 1 30 80 6 15 17 11 1 30 80
สหวิทยาการ 9 21 24 6 4 17 81 9 21 24 6 4 17 81
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 4 2 6 4 2 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 17 22 6 4 58 9 17 22 6 4 58
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 30 84 106 64 26 132 442 30 84 106 64 26 132 442