ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 34 155 338 295 105 406 1,333 1 3 3 4 2 13 3 5 12 1 15 36 35 161 346 311 108 421 1,382
บริหารธุรกิจ 31 112 207 149 45 280 824 2 3 1 1 7 4 4 6 14 31 114 214 154 46 286 845
ปวส.การจัดการ 4 13 13 6 2 26 64 4 13 13 6 2 26 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 3 3 1 14 27 6 3 3 1 14 27
ปวส.การตลาด 9 10 4 3 1 17 44 9 10 4 3 1 17 44
บธ.บ.การจัดการ 6 33 97 70 21 110 337 2 3 1 1 7 4 4 6 14 6 35 104 75 22 116 358
บธ.บ.การตลาด 5 22 40 36 11 52 166 5 22 40 36 11 52 166
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 31 50 33 10 61 186 1 31 50 33 10 61 186
บัญชี 1 23 99 100 46 111 380 1 1 3 1 6 3 1 8 1 9 22 2 27 100 111 48 120 408
ปวส.การบัญชี 4 7 6 3 20 4 7 6 3 20
บช.บ.การบัญชี 1 19 92 94 43 111 360 1 1 3 1 6 3 1 8 1 9 22 2 23 93 105 45 120 388
ศิลปศาสตร์ 2 20 32 46 14 15 129 2 20 32 46 14 15 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 10 22 34 6 9 82 1 10 22 34 6 9 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 10 10 12 8 6 47 1 10 10 12 8 6 47
รวมทั้งหมด 34 155 338 295 105 406 1,333 1 3 3 4 2 13 3 5 12 1 15 36 35 161 346 311 108 421 1,382