ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 66 244 268 202 91 361 1,232 1 7 3 4 15 4 4 6 1 13 28 67 255 275 212 92 374 1,275
บริหารธุรกิจ 44 144 118 67 25 180 578 1 7 3 4 15 4 4 6 1 13 28 45 155 125 77 26 193 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 15 44 40 20 14 70 203 1 7 8 4 2 6 16 55 42 20 14 70 217
บธ.บ.การตลาด 13 52 31 11 4 60 171 13 52 31 11 4 60 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 48 46 36 7 50 203 3 4 7 2 6 1 13 22 16 48 51 46 8 63 232
บัญชี 10 59 102 85 45 130 431 10 59 102 85 45 130 431
บช.บ.การบัญชี 10 59 102 85 45 130 431 10 59 102 85 45 130 431
ศิลปศาสตร์ 12 41 48 50 21 51 223 12 41 48 50 21 51 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 14 23 22 7 15 87 6 14 23 22 7 15 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 27 25 28 14 36 136 6 27 25 28 14 36 136
รวมทั้งหมด 66 244 268 202 91 361 1,232 1 7 3 4 15 4 4 6 1 13 28 67 255 275 212 92 374 1,275