ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2.51-3 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 16 31 35 27 12 51 172 1 6 7 16 31 36 33 12 51 179
วิทยาศาสตร์ 10 20 17 8 4 25 84 1 6 7 10 20 18 14 4 25 91
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 20 16 8 4 25 83 1 6 7 10 20 17 14 4 25 90
อุตสาหกรรมเกษตร 6 11 18 19 8 26 88 6 11 18 19 8 26 88
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 26 26 26 26
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 6 11 18 19 8 62 6 11 18 19 8 62
รวมทั้งหมด 16 31 35 27 12 51 172 1 6 7 16 31 36 33 12 51 179