ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 114 380 273 112 12 891 6 42 22 5 75 3 11 3 2 3 22 123 433 298 119 15 988
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 12 41 24 1 79 1 12 41 24 1 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 28 18 50 4 28 18 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 8 13 6 1 29 1 8 13 6 1 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 47 140 123 61 8 379 1 11 19 5 36 3 11 3 2 3 22 51 162 145 68 11 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 96 79 36 2 241 1 11 19 5 36 3 11 3 2 3 22 32 118 101 43 5 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13 25 24 6 2 70 13 25 24 6 2 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 19 20 19 4 68 6 19 20 19 4 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 41 125 56 9 2 233 5 24 3 32 46 149 59 9 2 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 125 56 9 2 233 5 24 3 32 46 149 59 9 2 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 103 53 18 1 200 7 7 25 110 53 18 1 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 12 17 8 1 43 5 12 17 8 1 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 91 36 10 157 7 7 20 98 36 10 164
รวมทั้งหมด 114 380 273 112 12 891 6 42 22 5 75 3 11 3 2 3 22 123 433 298 119 15 988