ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 20 60 47 12 4 143 20 60 47 12 4 143
วิศวกรรมเครื่องกล 13 50 31 5 4 103 13 50 31 5 4 103
ปวส.ช่างยนต์ 12 40 17 1 2 72 12 40 17 1 2 72
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 8 13 4 1 27 1 8 13 4 1 27
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 1 1 4 2 1 1 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 9 15 7 38 7 9 15 7 38
ปวส.ไฟฟ้า 6 5 6 3 20 6 5 6 3 20
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 6 4 11 1 6 4 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 3 7 4 3 7
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 2 1 1 2
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 20 60 47 12 4 143 20 60 47 12 4 143