ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57 177 201 138 63 3 639 57 177 201 138 63 3 639
บริหารธุรกิจ 34 113 89 64 19 3 322 34 113 89 64 19 3 322
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 22 14 10 3 1 67 17 22 14 10 3 1 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 1 2 1 1 2
บธ.บ.การจัดการ 8 49 49 30 9 1 146 8 49 49 30 9 1 146
บธ.บ.การตลาด 5 14 5 11 2 1 38 5 14 5 11 2 1 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 28 21 12 5 69 3 28 21 12 5 69
บัญชี 21 54 96 52 34 257 21 54 96 52 34 257
บช.บ.การบัญชี 21 54 96 52 34 257 21 54 96 52 34 257
ศิลปศาสตร์ 2 10 16 22 10 60 2 10 16 22 10 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 10 16 22 10 60 2 10 16 22 10 60
รวมทั้งหมด 57 177 201 138 63 3 639 57 177 201 138 63 3 639