ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 12 30 16 5 75 12 12 30 16 5 75
การออกแบบ 12 12 30 16 5 75 12 12 30 16 5 75
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 12 12 30 16 5 75 12 12 30 16 5 75
รวมทั้งหมด 12 12 30 16 5 75 12 12 30 16 5 75