ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 14 29 84 95 19 241 14 29 84 95 19 241
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 13 68 88 17 187 1 13 68 88 17 187
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 6 20 33 7 67 1 6 20 33 7 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 21 26 6 55 2 21 26 6 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 27 29 4 65 5 27 29 4 65
วิศวกรรมเครื่องกล 13 16 16 7 2 54 13 16 16 7 2 54
ปวส.ช่างยนต์ 13 16 16 7 2 54 13 16 16 7 2 54
รวมทั้งหมด 14 29 84 95 19 241 14 29 84 95 19 241