ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 282 966 972 537 152 1 2,910 35 302 205 42 10 594 3 17 37 17 10 62 146 320 1,285 1,214 596 172 63 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 139 201 99 21 486 26 139 201 99 21 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 38 66 35 3 149 7 38 66 35 3 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 73 68 10 164 13 73 68 10 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 16 15 12 6 55 6 16 15 12 6 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 52 42 12 118 12 52 42 12 118
วิศวกรรมเครื่องกล 73 207 188 97 30 1 596 10 72 54 18 1 155 1 1 83 279 242 115 32 1 752
ปวส.ช่างยนต์ 13 27 13 8 61 13 27 13 8 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 9 40 40 18 6 113 9 40 40 18 6 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 85 99 54 20 291 10 58 39 12 119 43 143 138 66 20 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 5 14 19 14 15 2 31 19 29 2 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 50 22 15 1 106 18 50 22 15 1 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 2 3 1 6 4 1 5 1 1 6 5 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 59 236 269 176 64 804 12 133 100 12 9 266 1 3 14 8 7 62 95 72 372 383 196 80 62 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 1 6 11 15 2 35 1 6 11 15 2 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 7 22 19 9 57 62 62 7 22 19 9 62 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 43 97 103 48 301 3 37 41 4 85 1 3 14 6 1 25 14 83 152 113 49 411
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 26 108 98 30 4 266 7 55 42 3 107 33 163 140 33 4 373
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 11 2 28 15 11 2 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 54 38 10 2 108 2 26 6 1 35 6 80 44 11 2 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 11 3 6 9 4 33 11 3 6 9 4 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 2 9 11 2 6 8 4 19 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 33 142 121 61 18 375 4 57 21 5 87 37 199 142 66 18 462
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17 35 49 17 1 119 17 35 49 17 1 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 16 107 72 44 17 256 4 57 21 5 87 20 164 93 49 17 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 91 242 193 104 19 649 9 40 30 7 86 2 14 23 9 2 50 102 296 246 120 21 785
ปวส.ช่างโลหะ 4 6 4 4 18 4 6 4 4 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 14 23 9 2 50 2 14 23 9 2 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 10 38 14 14 10 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 114 111 71 18 370 4 16 18 7 45 60 130 129 78 18 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 31 108 64 19 1 223 5 23 12 40 36 131 76 19 1 263
รวมทั้งหมด 282 966 972 537 152 1 2,910 35 302 205 42 10 594 3 17 37 17 10 62 146 320 1,285 1,214 596 172 63 3,650