ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม >3.5 รวม >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 14 109 131 116 53 6 429 1 1 6 6 14 109 131 116 60 6 436
พืชศาสตร์ 2 35 26 18 10 3 94 2 2 2 35 26 18 12 3 96
ปวส.พืชศาสตร์ 2 2 4 2 2 4
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10 12 5 1 28 10 12 5 1 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 23 11 13 7 56 2 23 11 13 7 56
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 2 3 6 2 2 1 4 3 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 8 26 45 23 104 2 8 26 45 23 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 3 2 11 3 20 1 3 2 11 3 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 5 24 34 20 84 1 5 24 34 20 84
สัตวศาสตร์และประมง 6 42 49 30 7 134 6 42 49 30 7 134
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
ปวส.ประมง 2 2 4 2 2 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 26 31 26 6 90 1 26 31 26 6 90
วท.บ.ประมง 4 14 16 4 1 39 4 14 16 4 1 39
อุตสาหกรรมเกษตร 4 24 30 23 13 3 97 1 1 4 4 4 24 30 23 18 3 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 22 19 9 64 14 22 19 9 64
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 9 7 1 20 3 9 7 1 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 4 3 9 1 1 4 4 2 9 3 14
รวมทั้งหมด 14 109 131 116 53 6 429 1 1 6 6 14 109 131 116 60 6 436