ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 14 75 45 25 15 174 1 3 4 8 15 78 49 25 15 182
วิศวกรรมเครื่องกล 3 27 15 4 8 57 1 1 4 6 4 28 19 4 8 63
ปวส.ช่างยนต์ 2 14 5 2 2 25 2 14 5 2 2 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 1 1
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 13 6 20 1 1 4 6 2 14 10 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 2 6 11 3 2 6 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 28 22 18 5 79 6 28 22 18 5 79
ปวส.ไฟฟ้า 3 15 6 6 30 3 15 6 6 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 13 16 12 5 49 3 13 16 12 5 49
วิศวกรรมอุตสาหการ 5 20 8 3 2 38 2 2 5 22 8 3 2 40
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 4 12 4 1 21 4 12 4 1 21
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 4 2 2 13 5 4 2 2 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 3 4 2 2 1 5 6
รวมทั้งหมด 14 75 45 25 15 174 1 3 4 8 15 78 49 25 15 182