ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 205 712 525 217 56 762 2,477 1 1 7 10 14 11 42 205 720 535 231 67 762 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 41 154 139 59 15 164 572 41 154 139 59 15 164 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 11 17 16 39 83 11 17 16 39 83
ปวส.ช่างยนต์ 9 26 12 3 2 37 89 9 26 12 3 2 37 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 6 45 46 5 32 136 2 6 45 46 5 32 136
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 19 105 66 10 8 56 264 19 105 66 10 8 56 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 57 254 210 100 35 312 968 7 10 5 3 25 57 261 220 105 38 312 993
ปวส.ไฟฟ้า 6 15 19 20 8 34 102 6 15 19 20 8 34 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 8 15 2 1 14 40 8 15 2 1 14 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 18 2 3 4 28 60 5 18 2 3 4 28 60
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 28 43 41 8 38 162 4 28 43 41 8 38 162
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 24 74 35 5 1 68 207 24 74 35 5 1 68 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 67 87 24 13 92 289 7 10 5 3 25 6 74 97 29 16 92 314
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 11 2 29 16 11 2 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 21 11 4 1 38 79 4 21 11 4 1 38 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 69 178 79 27 1 137 491 69 178 79 27 1 137 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 31 34 10 8 61 144 31 34 10 8 61 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 38 144 69 19 1 76 347 38 144 69 19 1 76 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 38 126 97 31 5 149 446 1 1 9 8 17 38 127 97 40 13 149 464
ปวส.ช่างกลโรงงาน 9 13 12 1 33 68 9 13 12 1 33 68
ปวส.ช่างโลหะ 9 18 5 2 34 68 9 18 5 2 34 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 7 21 14 2 14 59 9 8 17 1 7 21 23 10 14 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 19 88 59 14 3 68 251 1 1 19 89 59 14 3 68 252
รวมทั้งหมด 205 712 525 217 56 762 2,477 1 1 7 10 14 11 42 205 720 535 231 67 762 2,520