ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 31 135 140 87 32 143 568 31 135 140 87 32 143 568
บริหารธุรกิจ 17 76 70 32 11 69 275 17 76 70 32 11 69 275
บธ.บ.การจัดการ 7 32 27 12 6 2 86 7 32 27 12 6 2 86
บธ.บ.การตลาด 1 12 9 8 2 32 1 12 9 8 2 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 10 16 5 33 2 10 16 5 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 22 18 7 3 67 124 7 22 18 7 3 67 124
บัญชี 13 49 62 40 17 61 242 13 49 62 40 17 61 242
บช.บ.การบัญชี 13 49 62 40 17 61 242 13 49 62 40 17 61 242
ศิลปศาสตร์ 1 10 8 15 4 13 51 1 10 8 15 4 13 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 10 8 15 4 13 51 1 10 8 15 4 13 51
รวมทั้งหมด 31 135 140 87 32 143 568 31 135 140 87 32 143 568