ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 26 69 54 11 131 302 11 26 69 54 11 131 302
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 57 52 10 106 238 13 57 52 10 106 238
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 16 20 6 35 83 6 16 20 6 35 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 22 15 37 76 2 22 15 37 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 19 17 4 34 79 5 19 17 4 34 79
วิศวกรรมเครื่องกล 11 13 12 2 1 25 64 11 13 12 2 1 25 64
ปวส.ช่างยนต์ 11 13 12 2 1 25 64 11 13 12 2 1 25 64
รวมทั้งหมด 11 26 69 54 11 131 302 11 26 69 54 11 131 302