ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 189 854 863 408 104 921 3,339 29 203 105 25 7 369 2 15 38 14 10 5 84 220 1,072 1,006 447 121 926 3,792
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 22 126 176 71 12 105 512 22 126 176 71 12 105 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 30 57 25 1 31 151 7 30 57 25 1 31 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 13 19 11 6 41 95 5 13 19 11 6 41 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 10 68 53 7 138 10 68 53 7 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 47 28 5 33 128 15 47 28 5 33 128
วิศวกรรมเครื่องกล 46 184 168 76 18 164 656 10 49 26 12 1 98 1 1 56 233 194 88 20 164 755
ปวส.ช่างยนต์ 7 18 9 3 16 53 7 18 9 3 16 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 8 34 34 9 4 33 122 8 34 34 9 4 33 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 51 19 9 1 54 146 12 51 19 9 1 54 146
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 2 2 2 4 3 3 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 19 80 105 51 11 61 327 10 47 24 8 89 29 127 129 59 11 61 416
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 2 6 4 1 5 1 1 8 4 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 214 225 132 45 350 1,010 5 83 41 4 6 139 1 4 17 5 5 5 37 50 301 283 141 56 355 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 3 6 17 7 1 34 68 3 6 17 7 1 34 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 19 11 4 1 21 59 3 19 11 4 1 21 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 51 81 87 32 180 437 1 26 4 31 1 4 17 2 1 25 8 81 102 89 33 180 493
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 4 10 6 4 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 95 89 17 1 61 288 4 41 29 3 77 29 136 118 20 1 61 365
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 38 22 6 1 68 10 4 14 1 48 26 6 1 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 6 5 5 11 6 51 84 6 5 5 11 6 51 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 1 6 7 3 4 5 12 4 13 8 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 100 92 54 20 103 394 7 41 12 1 61 32 141 104 55 20 103 455
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 11 72 64 37 19 67 270 7 41 12 1 61 18 113 76 38 19 67 331
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 28 28 17 1 36 124 14 28 28 17 1 36 124
วิศวกรรมอุตสาหการ 52 230 202 75 9 199 767 7 30 26 8 71 1 11 21 9 4 46 60 271 249 92 13 199 884
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 9 5 6 21 42 1 9 5 6 21 42
ปวส.ช่างโลหะ 9 3 12 9 3 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 11 21 9 4 46 1 11 21 9 4 46
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 14 99 73 16 1 56 259 5 15 8 28 19 114 81 16 1 56 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 113 121 53 8 122 454 2 15 18 8 43 39 128 139 61 8 122 497
รวมทั้งหมด 189 854 863 408 104 921 3,339 29 203 105 25 7 369 2 15 38 14 10 5 84 220 1,072 1,006 447 121 926 3,792