ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 15 74 120 67 21 221 518 57 57 15 74 120 67 21 278 575
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 10 57 106 58 19 164 414 10 57 106 58 19 164 414
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 9 24 14 8 21 76 9 24 14 8 21 76
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 8 33 57 32 11 75 216 8 33 57 32 11 75 216
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 15 25 12 33 87 2 15 25 12 33 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
สหวิทยาการ 5 17 14 9 2 57 104 57 57 5 17 14 9 2 114 161
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 47 47 47 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 14 13 8 2 38 1 14 13 8 2 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 3 1 1 10 19 4 3 1 1 10 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 16 16 10 10 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 27 27
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 15 74 120 67 21 221 518 57 57 15 74 120 67 21 278 575