ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 16 31 10 2 12 77 6 16 31 10 2 12 77
การออกแบบ 6 16 31 10 2 12 77 6 16 31 10 2 12 77
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 6 16 31 10 2 12 77 6 16 31 10 2 12 77
รวมทั้งหมด 6 16 31 10 2 12 77 6 16 31 10 2 12 77