ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 26 69 54 11 131 302 11 26 69 54 11 131 302
วิศวกรรมเครื่องกล 11 18 31 19 5 59 143 11 18 31 19 5 59 143
ปวส.ช่างยนต์ 11 13 12 2 1 25 64 11 13 12 2 1 25 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 19 17 4 34 79 5 19 17 4 34 79
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 16 20 6 35 83 6 16 20 6 35 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 16 20 6 35 83 6 16 20 6 35 83
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 22 15 37 76 2 22 15 37 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 22 15 37 76 2 22 15 37 76
รวมทั้งหมด 11 26 69 54 11 131 302 11 26 69 54 11 131 302