ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 58 121 95 42 171 499 12 58 121 95 42 171 499
บริหารธุรกิจ 8 36 66 52 17 105 284 8 36 66 52 17 105 284
บธ.บ.การจัดการ 11 19 16 3 49 11 19 16 3 49
บธ.บ.การตลาด 4 15 23 18 7 67 4 15 23 18 7 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 5 4 1 1 28 43 4 5 4 1 1 28 43
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 5 20 17 6 77 125 5 20 17 6 77 125
บัญชี 4 22 55 43 25 66 215 4 22 55 43 25 66 215
บช.บ.การบัญชี 4 22 55 43 25 66 215 4 22 55 43 25 66 215
รวมทั้งหมด 12 58 121 95 42 171 499 12 58 121 95 42 171 499