ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 61 327 226 95 6 207 922 7 20 20 1 48 4 10 2 4 22 42 68 351 256 98 10 229 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 21 10 35 4 21 10 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 17 9 27 1 17 9 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 4 1 8 3 4 1 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 24 137 107 52 4 96 420 3 18 1 22 4 10 2 4 22 42 24 144 135 55 8 118 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 82 66 34 1 37 235 3 18 1 22 4 10 2 4 22 42 15 89 94 37 5 59 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 26 18 7 18 77 8 26 18 7 18 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 29 23 11 3 41 108 1 29 23 11 3 41 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 106 49 10 1 59 246 7 17 2 26 28 123 51 10 1 59 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 21 106 49 10 1 59 246 7 17 2 26 28 123 51 10 1 59 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 80 49 23 1 52 221 16 80 49 23 1 52 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 11 19 9 1 42 2 11 19 9 1 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 69 30 14 52 179 14 69 30 14 52 179
รวมทั้งหมด 61 327 226 95 6 207 922 7 20 20 1 48 4 10 2 4 22 42 68 351 256 98 10 229 1,012