ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7 35 40 28 8 29 147 7 35 40 28 8 29 147
วิทยาศาสตร์ 4 21 17 4 4 11 61 4 21 17 4 4 11 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 21 17 4 4 11 61 4 21 17 4 4 11 61
อุตสาหกรรมเกษตร 3 14 23 24 4 18 86 3 14 23 24 4 18 86
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2 4 11 5 18 40 2 4 11 5 18 40
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 1 10 12 19 4 46 1 10 12 19 4 46
รวมทั้งหมด 7 35 40 28 8 29 147 7 35 40 28 8 29 147