ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 161 696 521 216 56 737 2,387 1 1 7 10 14 11 42 161 704 531 230 67 737 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 37 109 100 15 82 348 9 8 17 5 37 109 109 23 82 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 25 43 40 8 36 155 3 25 43 40 8 36 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 7 21 14 2 14 59 9 8 17 1 7 21 23 10 14 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 5 45 46 5 32 134 1 5 45 46 5 32 134
วิศวกรรมเครื่องกล 34 145 94 13 10 124 420 34 145 94 13 10 124 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 9 15 16 34 74 9 15 16 34 74
ปวส.ช่างยนต์ 8 26 12 3 2 34 85 8 26 12 3 2 34 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 17 104 66 10 8 56 261 17 104 66 10 8 56 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 45 224 165 59 27 262 782 7 10 5 3 25 45 231 175 64 30 262 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 15 2 1 13 36 5 15 2 1 13 36
ปวส.ไฟฟ้า 4 15 19 20 8 34 100 4 15 19 20 8 34 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 18 2 3 4 27 59 5 18 2 3 4 27 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 66 85 24 13 88 281 7 10 5 3 25 5 73 95 29 16 88 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 22 73 35 5 1 65 201 22 73 35 5 1 65 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 11 2 29 16 11 2 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 21 11 4 1 35 76 4 21 11 4 1 35 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 48 171 79 27 1 123 449 48 171 79 27 1 123 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 16 34 10 8 54 122 16 34 10 8 54 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 32 137 69 19 1 69 327 32 137 69 19 1 69 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 119 74 17 3 146 388 1 1 29 120 74 17 3 146 389
ปวส.ช่างโลหะ 7 18 4 2 33 64 7 18 4 2 33 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 13 12 1 33 66 7 13 12 1 33 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 88 58 14 3 80 258 1 1 15 89 58 14 3 80 259
รวมทั้งหมด 161 696 521 216 56 737 2,387 1 1 7 10 14 11 42 161 704 531 230 67 737 2,430