ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 6 22 68 54 10 127 287 6 22 68 54 10 127 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11 57 52 9 102 231 11 57 52 9 102 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 16 20 6 32 80 6 16 20 6 32 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 22 15 37 75 1 22 15 37 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4 19 17 3 33 76 4 19 17 3 33 76
วิศวกรรมเครื่องกล 6 11 11 2 1 25 56 6 11 11 2 1 25 56
ปวส.ช่างยนต์ 6 11 11 2 1 25 56 6 11 11 2 1 25 56
รวมทั้งหมด 6 22 68 54 10 127 287 6 22 68 54 10 127 287