ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 529 529 529 529
บริหารธุรกิจ 273 273 273 273
บธ.บ.การจัดการ 25 25 25 25
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 41 41 41 41
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 180 180 180 180
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บัญชี 256 256 256 256
บช.บ.การบัญชี 256 256 256 256
รวมทั้งหมด 529 529 529 529