ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 368 368 368 368
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 299 299 299 299
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 86 86 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 101 101 101 101
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 112 112 112 112
วิศวกรรมเครื่องกล 69 69 69 69
ปวส.ช่างยนต์ 69 69 69 69
รวมทั้งหมด 368 368 368 368