ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 349 349 349 349
วิศวกรรมเครื่องกล 60 60 60 60
ปวส.ช่างยนต์ 17 17 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 43 43 43 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 199 199 199 199
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 185 185 185 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 90 90 90 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 79 79 79 79
รวมทั้งหมด 349 349 349 349