ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 266 266 38 334 372 159 159 132 132 2 2 38 893 931
บริหารธุรกิจ 69 69 18 186 204 114 114 90 90 1 1 18 460 478
ปวส.การจัดการ 18 18 18 18
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 27 39 39 35 35 43 43 144 144
บธ.บ.การจัดการ 23 23 95 95 52 52 32 32 1 1 203 203
บธ.บ.การตลาด 19 19 52 52 27 27 15 15 113 113
บัญชี 80 80 20 132 152 31 31 34 34 1 1 20 278 298
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 80 80 132 132 31 31 34 34 1 1 278 278
เรียนรวม 117 117 117 117
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 117 117 117 117
ศิลปศาสตร์ 16 16 14 14 8 8 38 38
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 16 14 14 8 8 38 38
รวมทั้งหมด 266 266 38 334 372 159 159 132 132 2 2 38 893 931