ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 116 397 513 148 398 546 205 205 180 180 9 10 19 273 1,190 1,463
บริหารธุรกิจ 83 222 305 124 199 323 88 88 82 82 6 8 14 213 599 812
ปวส.การจัดการ 36 36 58 58 4 4 98 98
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 47 47 66 66 2 2 115 115
บธ.บ.การจัดการ 101 101 61 61 30 30 30 30 1 1 223 223
บธ.บ.การตลาด 31 31 37 37 25 25 30 30 123 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 90 90 101 101 33 33 22 22 7 7 253 253
บัญชี 33 115 148 24 135 159 70 70 63 63 3 1 4 60 384 444
ปวส.การบัญชี 33 33 24 24 3 3 60 60
บช.บ.การบัญชี 115 115 135 135 70 70 63 63 1 1 384 384
ศิลปศาสตร์ 60 60 64 64 47 47 35 35 1 1 207 207
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 26 31 31 15 15 6 6 1 1 79 79
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 34 34 33 33 32 32 29 29 128 128
รวมทั้งหมด 116 397 513 148 398 546 205 205 180 180 9 10 19 273 1,190 1,463