ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 282 282 245 245 188 188 153 153 15 15 883 883
บริหารธุรกิจ 159 159 129 129 118 118 121 121 4 4 531 531
บธ.บ.การจัดการ 91 91 68 68 58 58 59 59 1 1 277 277
บธ.บ.การตลาด 27 27 16 16 20 20 19 19 82 82
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 41 41 45 45 40 40 43 43 3 3 172 172
บัญชี 104 104 95 95 51 51 23 23 7 7 280 280
บช.บ.การบัญชี 104 104 95 95 51 51 23 23 7 7 280 280
ศิลปศาสตร์ 19 19 21 21 19 19 9 9 4 4 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 19 19 21 21 19 19 9 9 4 4 72 72
รวมทั้งหมด 282 282 245 245 188 188 153 153 15 15 883 883