ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 238 884 11 1,133 253 1,038 13 1,304 826 826 645 645 67 67 54 634 5 693 545 4,094 29 4,668
วิศวกรรมเครื่องกล 33 210 8 251 34 246 5 285 161 161 153 153 3 183 5 191 70 953 18 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 34 34 3 3 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 23 23 33 33 31 31 18 18 37 37 142 142
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 30 30 17 17 19 19 95 95
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 24 24
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 94 94 123 123 113 113 116 116 87 87 533 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 64 64 60 60 32 32 156 156
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 5 5 5 5 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 110 320 3 433 125 398 8 531 369 369 272 272 35 35 39 200 239 274 1,594 11 1,879
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 41 41 1 1 77 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 29 9 9 38 38
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 75 75 55 55 29 29 159 159
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 30 30 29 29 47 47 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 97 97 106 106 78 78 105 105 54 54 440 440
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 101 101 124 124 141 141 90 90 50 50 506 506
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 72 72 98 98 105 105 36 36 311 311
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 20 41 41 45 45 41 41 35 35 46 46 228 228
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 8 8 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 154 154 176 176 156 156 99 99 27 27 96 96 708 708
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 29 35 35 29 29 28 28 27 27 14 14 162 162
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 33 30 30 24 24 27 27 12 12 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 92 92 111 111 103 103 44 44 70 70 420 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 95 200 295 94 218 312 140 140 121 121 5 5 12 155 167 201 839 1,040
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 35 35 3 3 69 69
ปวส.ช่างโลหะ 20 20 31 31 8 8 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 44 28 28 1 1 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 66 66 53 53 46 46 52 52 33 33 250 250
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 69 69 89 89 57 57 60 60 75 75 350 350
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 31 31 37 37 9 9 5 5 2 2 115 115
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 34 34 45 45 45 45 124 124
รวมทั้งหมด 238 884 11 1,133 253 1,038 13 1,304 826 826 645 645 67 67 54 634 5 693 545 4,094 29 4,668