ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 238 884 11 1,133 253 1,038 13 1,304 826 826 645 645 67 67 54 634 5 693 545 4,094 29 4,668
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 80 80 107 107 111 111 78 78 67 67 65 65 508 508
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 29 35 35 29 29 28 28 27 27 14 14 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 20 41 41 45 45 41 41 35 35 46 46 228 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 31 31 37 37 9 9 5 5 2 2 115 115
วิศวกรรมเครื่องกล 33 210 8 251 34 246 5 285 161 161 153 153 3 183 5 191 70 953 18 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 34 34 3 3 70 70
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 23 23 33 33 31 31 18 18 37 37 142 142
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 94 94 123 123 113 113 116 116 87 87 533 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 64 64 60 60 32 32 156 156
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 30 30 17 17 19 19 95 95
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 5 5 5 5 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 110 300 3 413 125 357 8 490 324 324 231 231 39 151 190 274 1,363 11 1,648
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 29 9 9 38 38
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 41 41 1 1 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 75 75 55 55 29 29 159 159
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 101 101 124 124 141 141 90 90 50 50 506 506
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 97 97 106 106 78 78 105 105 54 54 440 440
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 30 30 29 29 47 47 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 72 72 98 98 105 105 36 36 311 311
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 8 8 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 125 125 141 141 127 127 71 71 82 82 546 546
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 33 30 30 24 24 27 27 12 12 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 92 92 111 111 103 103 44 44 70 70 420 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 95 169 264 94 187 281 103 103 112 112 12 153 165 201 724 925
ปวส.ช่างโลหะ 20 20 31 31 8 8 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 44 28 28 1 1 73 73
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 35 35 3 3 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 69 69 89 89 57 57 60 60 75 75 350 350
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 34 34 45 45 45 45 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 66 66 53 53 46 46 52 52 33 33 250 250
รวมทั้งหมด 238 884 11 1,133 253 1,038 13 1,304 826 826 645 645 67 67 54 634 5 693 545 4,094 29 4,668