ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 123 30 153 143 11 154 147 19 166 19 19 1 14 15 414 93 507
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 123 123 143 143 147 147 1 1 414 414
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 32 30 30 31 31 93 93
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 29 29 24 24 33 33 86 86
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 62 62 89 89 83 83 1 1 235 235
สหวิทยาการ 30 30 11 11 19 19 19 19 14 14 93 93
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 30 30 11 11 19 19 19 19 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 14 14 14 14
รวมทั้งหมด 123 30 153 143 11 154 147 19 166 19 19 1 14 15 414 93 507