ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 119 455 574 160 499 659 168 168 146 146 8 21 29 287 1,289 1,576
บริหารธุรกิจ 90 250 340 127 306 433 68 68 80 80 7 11 18 224 715 939
ปวส.การจัดการ 48 48 64 64 5 5 117 117
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 27 36 36 63 63
ปวส.การตลาด 15 15 27 27 2 2 44 44
บธ.บ.การจัดการ 131 131 130 130 27 27 45 45 3 3 336 336
บธ.บ.การตลาด 49 49 82 82 17 17 6 6 154 154
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 70 70 94 94 24 24 29 29 8 8 225 225
บัญชี 29 153 182 33 140 173 51 51 40 40 1 4 5 63 388 451
ปวส.การบัญชี 29 29 33 33 1 1 63 63
บช.บ.การบัญชี 153 153 140 140 51 51 40 40 4 4 388 388
ศิลปศาสตร์ 52 52 53 53 49 49 26 26 6 6 186 186
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 36 36 34 34 30 30 19 19 4 4 123 123
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 16 19 19 19 19 7 7 2 2 63 63
รวมทั้งหมด 119 455 574 160 499 659 168 168 146 146 8 21 29 287 1,289 1,576