ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 247 247 38 329 367 155 155 130 130 38 861 899
บริหารธุรกิจ 67 67 18 181 199 111 111 88 88 18 447 465
ปวส.การจัดการ 18 18 18 18
บธ.บ.การจัดการ 23 23 92 92 50 50 31 31 196 196
บธ.บ.การตลาด 18 18 51 51 27 27 14 14 110 110
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 26 26 38 38 34 34 43 43 141 141
บัญชี 77 77 20 132 152 31 31 34 34 20 274 294
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 77 77 132 132 31 31 34 34 274 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 103 103 103 103
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 103 103 103 103
ศิลปศาสตร์ 16 16 13 13 8 8 37 37
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 16 13 13 8 8 37 37
รวมทั้งหมด 247 247 38 329 367 155 155 130 130 38 861 899