ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 275 275 71 356 427 288 288 174 174 11 11 1 25 26 72 1,129 1,201
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 18 18 34 34 48 48 9 9 11 11 2 2 122 122
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 18 18 11 11 39 39 9 9 11 11 2 2 90 90
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 135 135 51 148 199 115 115 56 56 1 5 6 52 459 511
ปวส.ไฟฟ้า 51 51 1 1 52 52
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 110 110 97 97 96 96 42 42 3 3 348 348
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12 12 14 14 19 19 14 14 59 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 37 37 2 2 39 39
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 57 57 20 90 110 60 60 66 66 18 18 20 291 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 57 90 90 60 60 66 66 18 18 291 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 65 65 84 84 65 65 43 43 257 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 9 22 22 18 18 16 16 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 62 62 47 47 27 27 192 192
รวมทั้งหมด 275 275 71 356 427 288 288 174 174 11 11 1 25 26 72 1,129 1,201