ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 112 390 502 143 387 530 200 200 178 178 2 7 9 257 1,162 1,419
บริหารธุรกิจ 79 215 294 120 197 317 86 86 82 82 6 6 199 586 785
ปวส.การจัดการ 33 33 58 58 91 91
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 46 46 62 62 108 108
บธ.บ.การจัดการ 95 95 60 60 30 30 30 30 1 1 216 216
บธ.บ.การตลาด 31 31 37 37 25 25 30 30 123 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 89 89 100 100 31 31 22 22 5 5 247 247
บัญชี 33 115 148 23 130 153 67 67 62 62 2 1 3 58 375 433
ปวส.การบัญชี 33 33 23 23 2 2 58 58
บช.บ.การบัญชี 115 115 130 130 67 67 62 62 1 1 375 375
ศิลปศาสตร์ 60 60 60 60 47 47 34 34 201 201
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 26 28 28 15 15 6 6 75 75
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 34 34 32 32 32 32 28 28 126 126
รวมทั้งหมด 112 390 502 143 387 530 200 200 178 178 2 7 9 257 1,162 1,419