ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 49 111 160 60 139 199 47 47 42 42 3 3 112 339 451
บริหารธุรกิจ 49 105 154 60 122 182 34 34 28 28 3 3 112 289 401
ปวส.การจัดการ 29 29 33 33 3 3 65 65
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 27 27 47 47
บธ.บ.การจัดการ 54 54 62 62 34 34 28 28 178 178
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 51 51 60 60 111 111
ศิลปศาสตร์ 6 6 17 17 13 13 14 14 50 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 17 17 13 13 14 14 50 50
รวมทั้งหมด 49 111 160 60 139 199 47 47 42 42 3 3 112 339 451