ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 62 128 190 59 208 267 3 37 40 124 373 497
วิศวกรรมเครื่องกล 21 39 60 27 66 93 1 24 25 49 129 178
ปวส.ช่างยนต์ 21 21 14 14 1 1 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 66 66 24 24 129 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 27 46 73 18 79 97 2 6 8 47 131 178
ปวส.ไฟฟ้า 27 27 18 18 2 2 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 46 46 79 79 6 6 131 131
วิศวกรรมอุตสาหการ 14 43 57 14 63 77 7 7 28 113 141
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 14 14 28 28
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 43 43 63 63 7 7 113 113
รวมทั้งหมด 62 128 190 59 208 267 3 37 40 124 373 497