ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49 49 41 41 37 37 39 39 8 8 174 174
วิทยาศาสตร์ 20 20 26 26 27 27 28 28 8 8 109 109
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 8 8 8 8
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 26 26 27 27 28 28 101 101
อุตสาหกรรมเกษตร 29 29 15 15 10 10 11 11 65 65
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 29 29 15 15 10 10 11 11 65 65
รวมทั้งหมด 49 49 41 41 37 37 39 39 8 8 174 174