ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 63 56 119 31 48 79 3 16 19 97 120 217
วิศวกรรมเครื่องกล 43 32 75 16 27 43 2 4 6 61 63 124
ปวส.ช่างยนต์ 43 43 16 16 2 2 61 61
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 32 32 27 27 4 4 63 63
วิศวกรรมไฟฟ้า 20 16 36 15 16 31 1 5 6 36 37 73
ปวส.ไฟฟ้า 20 20 15 15 1 1 36 36
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 16 16 16 16 5 5 37 37
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 8 5 5 7 7 20 20
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 8 8 5 5 7 7 20 20
รวมทั้งหมด 63 56 119 31 48 79 3 16 19 97 120 217