ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 111 27 138 132 11 143 12 19 31 18 18 1 12 13 256 87 343
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 111 111 132 132 12 12 1 1 256 256
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 61 61 81 81 7 7 149 149
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 28 28 24 24 1 1 53 53
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 22 27 27 4 4 1 1 54 54
สหวิทยาการ 27 27 11 11 19 19 18 18 12 12 87 87
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 12 12 12 12
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 27 27 11 11 19 19 18 18 75 75
รวมทั้งหมด 111 27 138 132 11 143 12 19 31 18 18 1 12 13 256 87 343