ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 61 127 188 58 208 266 3 36 39 122 371 493
วิศวกรรมเครื่องกล 21 39 60 27 66 93 1 24 25 49 129 178
ปวส.ช่างยนต์ 21 21 14 14 1 1 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 66 66 24 24 129 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 27 45 72 18 79 97 2 6 8 47 130 177
ปวส.ไฟฟ้า 27 27 18 18 2 2 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 79 79 6 6 130 130
วิศวกรรมอุตสาหการ 13 43 56 13 63 76 6 6 26 112 138
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 13 13 13 26 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 43 43 63 63 6 6 112 112
รวมทั้งหมด 61 127 188 58 208 266 3 36 39 122 371 493