ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 51 51 41 41 40 40 26 26 7 7 165 165
วิทยาศาสตร์ 20 20 16 16 26 26 16 16 7 7 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 4 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 16 16 26 26 16 16 3 3 81 81
อุตสาหกรรมเกษตร 31 31 25 25 14 14 10 10 80 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 31 31 25 25 14 14 10 10 80 80
รวมทั้งหมด 51 51 41 41 40 40 26 26 7 7 165 165