ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,123 24 1,147 64 1,162 1,226 1,096 1,096 997 997 32 237 269 96 4,615 24 4,735
บริหารธุรกิจ 764 24 788 30 741 771 703 703 637 637 15 141 156 45 2,986 24 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 30 30 13 13 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 69 69 44 44 68 68 45 45 14 14 240 240
บธ.บ.การจัดการ 201 201 180 180 217 217 201 201 18 18 817 817
บธ.บ.การตลาด 251 251 250 250 186 186 144 144 28 28 859 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 92 92 94 94 124 124 116 116 20 20 446 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 151 151 173 173 108 108 131 131 61 61 624 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 210 210 34 256 290 226 226 203 203 17 93 110 51 988 1,039
ปวส.การบัญชี 34 34 17 17 51 51
บช.บ.การบัญชี 210 210 256 256 226 226 203 203 93 93 988 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 134 134 165 165 167 167 157 157 3 3 626 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 70 70 112 112 109 109 116 116 3 3 410 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 64 64 53 53 58 58 41 41 216 216
รวมทั้งหมด 1,123 24 1,147 64 1,162 1,226 1,096 1,096 997 997 32 237 269 96 4,615 24 4,735