ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 378 6 384 410 410 385 385 467 467 89 89 104 104 1,833 6 1,839
การออกแบบ 136 6 142 160 160 144 144 205 205 29 29 674 6 680
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 36 36 60 60 65 65 84 84 15 15 260 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 42 42 54 54 42 42 58 58 4 4 200 200
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 58 58 46 46 37 37 63 63 10 10 214 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 71 71 64 64 72 72 64 64 13 13 284 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 52 52 43 43 45 45 47 47 9 9 196 196
ทล.บ.เซรามิก 19 19 21 21 27 27 17 17 4 4 88 88
ศิลปกรรม 86 86 90 90 76 76 96 96 28 28 376 376
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 86 86 90 90 76 76 96 96 28 28 376 376
สถาปัตยกรรม 85 85 96 96 93 93 102 102 89 89 34 34 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 19 19 19 19
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 31 31 33 33 37 37 31 31 15 15 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 50 65 65 60 60 65 65 58 58 298 298
รวมทั้งหมด 378 6 384 410 410 385 385 467 467 89 89 104 104 1,833 6 1,839