ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 28 72 433 533 101 391 492 193 193 125 125 17 5 22 28 190 1,147 1,365
บริหารธุรกิจ 28 49 234 311 78 236 314 93 93 59 59 15 2 17 28 142 624 794
ปวส.การจัดการ 38 38 45 45 6 6 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 21 21 1 1 33 33
ปวส.การตลาด 28 28 12 12 8 8 28 20 48
บธ.บ.การจัดการ 108 108 129 129 42 42 28 28 1 1 308 308
บธ.บ.การตลาด 66 66 47 47 25 25 15 15 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60 26 26 16 16 1 1 163 163
บัญชี 23 157 180 23 118 141 50 50 27 27 2 3 5 48 355 403
ปวส.การบัญชี 23 23 23 23 2 2 48 48
บช.บ.การบัญชี 157 157 118 118 50 50 27 27 3 3 355 355
ศิลปศาสตร์ 42 42 37 37 50 50 39 39 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 31 31 23 23 31 31 21 21 106 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 14 14 19 19 18 18 62 62
รวมทั้งหมด 28 72 433 533 101 391 492 193 193 125 125 17 5 22 28 190 1,147 1,365