ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 37 37 54 123 177 23 121 144 114 244 358
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 18 39 57 22 33 55 48 72 120
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 18 18 12 12 38 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 33 33 72 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 26 45 71 1 35 36 45 80 125
ปวส.ไฟฟ้า 18 18 26 26 1 1 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 35 35 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 11 10 39 49 53 53 21 92 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 11 10 10 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 39 53 53 92 92
รวมทั้งหมด 37 37 54 123 177 23 121 144 114 244 358