ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 94 410 504 101 386 487 247 247 138 138 17 8 25 212 1,189 1,401
บริหารธุรกิจ 71 225 296 78 242 320 110 110 60 60 15 2 17 164 639 803
ปวส.การจัดการ 35 35 45 45 6 6 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 21 21 1 1 32 32
ปวส.การตลาด 26 26 12 12 8 8 46 46
บธ.บ.การจัดการ 108 108 135 135 59 59 29 29 1 1 332 332
บธ.บ.การตลาด 62 62 47 47 25 25 15 15 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 55 55 60 60 26 26 16 16 1 1 158 158
บัญชี 23 150 173 23 109 132 87 87 31 31 2 5 7 48 382 430
ปวส.การบัญชี 23 23 23 23 2 2 48 48
บช.บ.การบัญชี 150 150 109 109 87 87 31 31 5 5 382 382
ศิลปศาสตร์ 35 35 35 35 50 50 47 47 1 1 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 26 21 21 31 31 29 29 1 1 108 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 14 14 19 19 18 18 60 60
รวมทั้งหมด 94 410 504 101 386 487 247 247 138 138 17 8 25 212 1,189 1,401