ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 356 356 107 359 466 250 250 197 197 19 14 33 126 1,176 1,302
บริหารธุรกิจ 178 178 75 194 269 110 110 83 83 17 10 27 92 575 667
ปวส.การจัดการ 30 30 5 5 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 45 12 12 57 57
บธ.บ.การจัดการ 74 74 80 80 32 32 29 29 1 1 216 216
บธ.บ.การตลาด 41 41 28 28 33 33 25 25 1 1 128 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 63 86 86 45 45 29 29 8 8 231 231
บัญชี 116 116 32 110 142 83 83 67 67 2 3 5 34 379 413
ปวส.การบัญชี 32 32 2 2 34 34
บช.บ.การบัญชี 116 116 110 110 83 83 67 67 3 3 379 379
ศิลปศาสตร์ 62 62 55 55 57 57 47 47 1 1 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 23 23 23 23 26 26 15 15 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 39 39 32 32 31 31 32 32 1 1 135 135
รวมทั้งหมด 356 356 107 359 466 250 250 197 197 19 14 33 126 1,176 1,302