ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 298 435 733 246 429 675 397 397 206 206 1 1 50 96 146 594 1,564 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 102 76 76 71 71 33 33 1 1 283 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 18 18 127 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 13 13 6 6 9 9 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 36 36 29 29 6 6 1 1 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 81 66 147 74 72 146 53 53 16 16 15 10 25 170 217 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 39 39 6 6 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 35 35 9 9 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 66 72 72 53 53 16 16 10 10 217 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 98 129 227 80 154 234 144 144 67 67 8 19 27 186 513 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 19 19 7 7 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 37 37 38 38 1 1 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 27 23 23 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 74 74 57 57 37 37 7 7 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 60 34 34 45 45 19 19 11 11 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 46 42 42 11 11 1 1 100 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 46 72 118 34 63 97 60 60 57 57 16 53 69 96 305 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 46 34 34 16 16 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 72 63 63 60 60 57 57 53 53 305 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 73 66 139 58 64 122 69 69 33 33 11 14 25 142 246 388
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 20 20 10 10 63 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 1 1 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 64 64 69 69 33 33 14 14 246 246
รวมทั้งหมด 298 435 733 246 429 675 397 397 206 206 1 1 50 96 146 594 1,564 2,158