ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 298 435 733 246 429 675 397 397 206 206 1 1 50 96 146 594 1,564 2,158
วิศวกรรมเครื่องกล 81 99 180 74 108 182 82 82 22 22 1 1 15 10 25 170 322 492
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 39 39 6 6 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 35 35 9 9 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 66 72 72 53 53 16 16 10 10 217 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 36 36 29 29 6 6 1 1 105 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 98 175 273 80 181 261 180 180 85 85 8 19 27 186 640 826
ปวส.ไฟฟ้า 37 37 38 38 1 1 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 19 19 7 7 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 27 23 23 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 60 34 34 45 45 19 19 11 11 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 74 74 57 57 37 37 7 7 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 46 42 42 11 11 1 1 100 100
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 18 18 127 127
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 46 72 118 34 63 97 60 60 57 57 16 53 69 96 305 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 46 34 34 16 16 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 72 63 63 60 60 57 57 53 53 305 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 73 89 162 58 77 135 75 75 42 42 11 14 25 142 297 439
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 1 1 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 20 20 10 10 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 64 64 69 69 33 33 14 14 246 246
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 13 13 6 6 9 9 51 51
รวมทั้งหมด 298 435 733 246 429 675 397 397 206 206 1 1 50 96 146 594 1,564 2,158